Обществени услуги - Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, които предоставя Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Дупница

  1. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием: Заявление
  2. Издаване на диплома за средно образование : Заявление
  3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
  4. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи : Заявление
  6. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование : Заявление