https://scattermall.com/10-reasons-why-electric-cars-arent-yet-a-revolution/

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В Профилирана гимназия „Христо Ботев“ то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft Teams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.

Оценяването се извършва ПРИСЪСТВЕНО, както следва:

  1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва отделно от класа по определен от учителите график при спазване на всички противоепидемични мерки.
  2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание оценяването (писмено и устно) ще се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепидемични мерки, като ученикът ще бъде уведомяван своевременно за предстоящи писмени и устни изпитвания.

Необходими документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: hr_botev.dupnica@abv.bg, или лично в канцеларията на училището при спазване на всички противоепидемични мерки.


Обучение от разстояние в електронна среда за периода: 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

В периода 30.11.2020 г.  – 21.12.2020 г., обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница за всички ученици ще се осъществява синхронно в електронна среда. При провеждане на синхронно обучение в електронна среда се поставят отсъствия и оценки на учениците. Учениците са длъжни да присъстват в учебните часове.

Учебните занятия ще продължат да се  провеждат в реално време в платформата Teams. Всеки ученик има предоставено потребителско име и парола за достъп до профила си в Teams. По всички учебни предмети, които изучава ученикът има сформирани класни стаи от учителите, в които ще се осъществява обучението. Всеки ученик от профила си има възможност да влезе в стаята по учебния предмет от седмичното разписание за деня.

Продължителността на учебния час е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 минути. Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

При възникнали проблеми с потребителски имена и пароли учениците да се обръщат към класните ръководители.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна за повишена ангажираност по отношение  обучението на учениците от разстояние в електронна среда в Профилирана  гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница и спазване  на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!

Геновева Ризова – директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница


Решение на Областния кризисен щаб за област Кюстендил

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че Областният кризисен щаб за област Кюстендил днес взе решение всички училища  в областта да преустановят присъствен учебен процес за учениците от V до XII клас от утре – 12.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.

На обучение от разстояние в електронна среда ще преминат 7263 ученици от общо 10819 или 67% от учениците в областта.

В периода 12.11.2020 г.  – 27.11.2020 г. обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница за всички ученици ще се осъществява синхронно в електронна среда. При провеждане на синхронно обучение в електронна среда се поставят отсъствия и оценки на учениците. Учениците са длъжни да присъстват в учебните часове.

Учебните занятия ще продължат да се  провеждат в реално време в платформата Teams. Всеки ученик има предоставено потребителско име и парола за достъп до профила си в Teams. По всички  учебни предмети, които изучава ученикът има сформирани класни стаи от учителите, в които ще се осъществява обучението. Всеки ученик от профила си има възможност да влезе в стаята по учебния предмет от седмичното разписание за деня.

Продължителността на учебния час е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 мин. Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 12.11.2020 г. – 27.11.2020 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

При възникнали проблеми с потребителски имена и пароли учениците да се обръщат към класните ръководители.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна за повишена ангажираност по отношение
обучението на учениците от разстояние в електронна среда в Профилирана
гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница и спазване  на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!

Геновева Ризова

Директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory