Прием на ученици за учебната 2024 - 2025 г.

Свободни места след първо класиране


ПРИЕМ СЛЕД VII  КЛАС

– 1. Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ”

с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици

                                                                   профилирана подготовка:

Математика, Информатика

БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат. + Мат7кл  + БЕЛ7кл превърнати по скалата за точки

– 2. Профил “ПРИРОДНИ НАУКИ”   

с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+ Биол7кл + БЕЛ7кл

превърнати по скалата за точки

– 3. Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
Български език и литература, История и цивилизация

БАЛ = 2*Тест БЕЛ + 2*Тест Мат. + БЕЛ7кл + Ист.7кл

превърнати по скалата за точки

– 4. Специалност Приложно програмиране“, професия Приложен програмист“

с интензивно изучаване на английски език

1 паралелка – 26 ученици

Учебни предмети/модули за
професионална подготовка

Програмиране, Алгоритми и структури от данни, Обектно ориентирано програмиране, Бази от данни, Разработка на софтуер, Програмиране за вградени системи, Математически основи на програмирането, Операционни системи, Конкурентно програмиране, Функционално програмиране, Интернет програмиране, Софтуерно инженерство

БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат. + Мат7кл  + КМИТ7кл
превърнати по скалата за точки

 

 

 

 


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО
НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

 

1.Провеждане на тестове по:

Български език и литература – 19.06.2024 г.

Математика – 21.06.2024 г.

2. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. вкл.

3. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2024 г. вкл.

4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. вкл.

Подаване на заявленията за участие във втори етап на класиране става в училището, в което е приет ученика. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си.

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2024 г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 22.07. – 24.07.2024 г. вкл.

7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  25.07.2024 г.

8. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07 – 29.07.2024г. вкл.

За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление , в което може да променят и пренаредят желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

Подаване на заявленията за участие в трети етап на класиране става в училището гнездо.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2024 г.

10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  31.07. – 01.08.2024 г.

11. Обявяване на  записаните ученици и броя незаети места след трети етап на класиране  до 02.08.2024 г. вкл.

12. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 05.08 – 06.08.2024 г. вкл.

13. Обявяване на  резултатите от четвърти етап на класиране до – 07.08.2024 г. вкл.

14. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 08.08. – 09.08.2024 г.

15. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12.08.2024 г.

16. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап – определя се от директора след 12.08.2024 г., но не по-късно от 11.09.2024 г.

17. Утвърждаване на реализирания държавен план прием от началника на РУО до 14.09.2024 г. вкл.


съгласно чл. 9 (10) от Наредба № 11/  01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците при превръщането в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование се прилага следната скала:

– отличен 6 се приравнява на 50 точки;

– отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;

– отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;

– мн. добър 5,33 се приравнява на 41 точки;

– мн. добър 5 се приравнява на 39 точки;

– мн. добър 4,67 се приравнява на 36 точки;

– мн. добър 4,50 се приравнява на 32 точки;

– добър 4,33 се приравнява на 29 точки;

– добър 4 се приравнява на 26 точки;

– добър 3,67 се приравнява на 23 точки;

– добър 3,50 се приравнява на 20 точки;

– среден 3,33 се приравнява на 17 точки;

– среден 3 се приравнява на 15 точки.