Проекти на Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Уважаеми ученици,
Започва поредното предизвикателство наречено „Новаторство, креативност и СТЕМ – използване на модерни
технологии в класната стая“ – новият проект за 2023/2024 учебна година на ПГ “Христо Ботев“, гр. Дупница по
програма „Еразъм+“.

Не пропускайте възможността да се запознаете с културата, историята и иновациите в образованието на Испания,
участвайки в 14- дневен ученически обмен в слънчева Севиля през ноември.

Желаещите да участват могат да подават документи на
erasmusdyun@abv.bg до 08.09.2023г.

Необходими документи:
Заявление за участие в селекцията (образец)
СV- европейски формат на английски език(образец)
Мотивационно писмо на английски език

 

През учебната  2022/2023 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейности по национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“ и Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“.

През 2022 г. програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите. Създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за по-успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век. 

В периода 5-8 април, учениците Десислава Костадинова и Ивайло Кънчев от XII а клас, Магдалена Иванова и Александър Нинов от X а клас, Валентин Христов от XI б клас и Катя Божкова – ст. учител по Информатика и ИТ, Мариана Гюрова – ст. учител по Химия и ООС, Юлия Портарска – ст. учител по Английски език и Валентина Шаламанова – ст. учител по География и икономика, посетиха Частно средно езиково училище „Леонардо да Винчи“, град Добрич. Те взеха участие в иновативни методи на преподаване, които включват: Майсторски клас – приложение на 3D принтер при изработване на нагледни материали; Езикови битки – многоезично състезание, където нашият отбор спечели първото място; Иновация „Маркетинг на таланта“.
Партньори по проекта бяха и ОУ „Кл. Охридски“, с. Смолница и Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „К. Фичето“, гр. Ямбол.
Всички бяха включени и в литературна обиколка на град Добрич „Пътят на бялата лястовица“, в която учениците и учителите откриват и разсъждават върху цитати от разкази на Йордан Йовков.
Училищата представиха презентирани иновативни методи, подходи и дейности, във връзка с реализиране на иновативната практика в училището.
Партньорите в националната програма бяха гости и на Юбилеен концерт на училището-домакин, където гости на изявата бяха и местни медии – Радио Добруджа, представители на родителската общност, представители на местната общност и представители на Регионалния инспекторат по Образование.
 

През учебната  2022/2023 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейности по национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Сред основните цели на програмата са:

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
 • Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

В Профилирана гимназия „Христо Ботев“, за учебната 2022-2023 година, бяха сформирани следните клубове:

 • Клуб „Театрално изкуство“ – ръководител Анелия Андонова
 • Клуб „Музикално изкуство“ – ръководител Надя Джоргова
 • Клуб „Танцово изкуство“ – ръководител Владко Евтимов
 • Клуб “Волейбол” – ръководител Георги Балабанов
 • Клуб “Баскетбол” – ръководител Любомир Георгиев
 • Клуб “Футбол” – ръководители Асен Нешев и Янек Кючуков

Дейности

 • Клуб „Театрално изкуство“ – ръководител Анелия Андонова
 • Клуб „Музикално изкуство“ – ръководител Надя Джоргова
 • Клуб „Танцово изкуство“ – ръководител Владко Евтимов

На 06.04.2023 г. се проведоха творчески изяви по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта”. Стартът бе даден от клубовете в Модул 1 “Изкуства” на Профилирана гимназия “Христо Ботев”.

Дейности

 • Клуб „Театрално изкуство“ – ръководител Анелия Андонова
 • Клуб „Музикално изкуство“ – ръководител Надя Джоргова
Учители и ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се събраха пред Паметната плоча на Опълченците от Дупница по повод предстоящия Национален празник на Република България – 3 март. Тържеството беше подготвено и организирано от клубовете, работещи по НП „ Заедно в изкуствата и спорта“.
Под звуците на патриотичната песен „Капитан Петко Войвода“ ученици облечени и подредени в цветовете на българското знаме направиха флашмоб, вървейки от училището към Паметната плоча. Ася Овчарова от VIII „в“ клас и Андрей Лумбев от IX „в“ клас изпълниха въздействаща рецитация на стихотворението „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов. В края прозвуча възрожденската песен „Къде си, вярна ти любов народна?“, изпълнена от вокалната група към училището (Дея Чучуганова, Александра Трендафилова, Татяна Белчинска, Диана Скоклева, Йоана Иванова, Мария-Михаела Лазарова).
Тържеството създаде неповторима патриотична атмосфера и развълнува дупнишката общественост в центъра на града, в навечерието на 3 март.
 
 
Дейности
 • Клуб „Волейбол“ – ръководител Георги Балабанов
 • Клуб „Баскетбол“ – ръководител Любомир Георгиев
 • Клуб “Футбол” – ръководители Асен Нешев и Янек Кючуков

През 2022-2023 учебна година нашите ученици се представиха отлично  в Областните първенства на ученически игри:

 • Баскетбол- девойки XI -XII клас – първо място
 • Волейбол – юноши VIII -X клас – първо място
 • Волейбол – юноши XI -XII клас – първо място
 • Волейбол – девойки VIII -X клас – второ място
 • Волейбол – девойки XI -XII клас – второ място
 • Футбол – юноши VIII -X клас – първо място
 • Футбол – юноши XI -XII клас – първо място

 

През учебната  2022/2023 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейности по национална програма Ученически олимпиади и състезания“ модул 2 “Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. В училището са сформирани две групи за допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади:

 • Философия – ръководител Надя Джоргова-Калвина
 • Техническо Чертане – ръководител Иван Бечков

Основни дейности засегнати в програмата са:

 • Провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади;
 • Осигуряване на условия за участие на ученици в националния кръг на олимпиадите по български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, лингвистика, философия, история и цивилизации, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, както и на интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование;
 • Администриране на дейностите, свързани с обучението на ученици и участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания.

Очаквани резултати:

 • Засилен интерес от страна на учениците към участие в национални и международни олимпиади и състезания.
 • Осигурени условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца и ученици с изявени дарби и формиране на нагласи за учене през целия живот;
 • Повишени спортни и социални умения на децата и учениците;
 • Проведени допълнителни обучения за подготовка на ученици за участие в ученическите олимпиади по групи с ученици от всички етапи и степени на училищното образование, което е съобразено с техните интереси и възможности.

След усилената работа на учениците и техните ръководители не закъсняха и успехите.

Дея Милтанова от VIII a клас и Йоан Божков от VIII г клас са сред 28-те ученици от цяла България, класирали се на националния кръг на олимпиадата по техническо чертане.

Андрей Александров Лумбев, ученик от IX „в“ клас от ПГ“ Христо Ботев“, гр. Дупница, се представи отлично и спечели бронзов медал за участието си в националния кръг на олимпиадата по философия, която се проведе в гр. Смолян на 25 март 2023 г.
Учениците се състезаваха в две групи: VIII-X и XI- XII клас. Изпитните задачи, върху които те работиха, бяха тест и написване на есе по избран от тях фрагмент.
Нашето момче писа върху темата: „Чак при гърците се е появило съзнанието за свобода и затова те са били свободни, но те както и римляните, са знаели само, че някои са свободни, а не, че човекът като такъв е свободен“ – Хегел.
Андрей, гордеем се с теб! Желаем ти много здраве и да достигнеш върха на пирамидата на Маслоу!
 
На 28.03.2023 г. ученици на ПГ “Христо Ботев” гр. Дупница взеха участие в кръгла маса на тема “Дискурси за хуманизма” състояла се в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград по инициатива на Философски факултет.
Младите ни философи изготвиха собствени текстове, с които представиха позициите си по темата и взеха активно участие в дискусията след официалната част.
 

            

През учебната  2022/2023 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейности по Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ приоритетна ос “Кръгова икономика и управление на ресурсите”, процедура BGENVIRONMENT-3.001 „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Кратко описание на проект “Училище без отпадъци”

Хранителните отпадъци, генерирани от населението и в частност в училищата и детските градини са сериозен проблем, който стои не само пред образователните институции, но и за населението на Дупница като цяло. Местното население няма изградени навици и култура да събира разделно отпадъците и да използва рационално ресурсите.

Една от идентифицираните причини е липсата на достатъчна информация за вредното въздействие върху околната среда и начините за намаляване на генерирането на отпадъци. За решаването на този проблем СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” и ПГ “Христо Ботев” – Дупница и ОУ “Христо Ботев” – с. Крайници в партньорство с Фондация “Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер” и норвежката консултантска компания IDN ще въведе иновативен модел на училище без хранителен отпадък и ще премине необходимите 7 стъпки за сертифициране със Зелен флаг.

От учебната 2021/2022 година, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница е училище включено в списък на иновативните училища в Република България приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г.

Иновациите включени в проекта „Уча и се забавлявам. Уча и успявам.“ са:

Разработване по нов начин на  учебен план съобразно Наредба №4/2015 и учебни
програми съобразно Наредба №5/2015 за учениците от X и XII клас. 

Промяната е свързана с въвеждане на нови учебни предмети за 2021/2022 г. :

 • Дигитална история и култура, X клас 54 часа годишно – 28 ученици, 3 учители (по история и цивилизация, музика и ИТ)
  и родители;
 • Екопредприемачество, XII клас 31 часа годишно – 50 ученици, 2 учители (по предприемачество и биология и здравно образование), родители, представители на местния бизнес и общината.

Използване на нови методи на преподаване.

 • Моделът „Обърната класна стая“, Основна цел на иновацията е повишаване активността на учениците в учебния процес по информатика и физика. Учителят подготвя видео уроци по конкретно изучавана тема, учениците изучават новия учебен материал  вкъщи в удобно за тях време (дори чрез различни дигитални устройства). За по-добро усвояване на новите знания се използват съвременни методи и техники като: дискусии, решаване на казуси, мисловни карти, проектно-ориентирано обучение, образователни игри, онлайн тестове, работа в групи и екипи, „Ускорено учене“.
 • Методът„Учи английски с песни и игри“ Основните  цели на иновацията са постигане по-голямо разнообразие в преподаването, посредством
  интересни материали и задачи, устойчиво насърчаване на учениците да развият творческия си потенциал и мислене, успоредно с
  усвояването на чуждия език. Децата в тийнейджърска възраст прекарват повече време на телефоните, слушайки музика и играейки игри. И двете дейности са интересни и предпочитани от тях, ето защо е удачно да бъдат интегрирани учебния процес.
 • Моделът „Забавна математика“ – основен модел в определен тип уроци  по математика. Въвеждането на динамичен софтуер за обучение, създаване на интерактивен учебен проект и проектно-ориентирано обучение, стимулира повишено желание за работа у учениците, чрез активно използване средствата на ИКТ. Този модел способства за повишаване успеваемостта на учениците, позволява достъпно, привлекателно и успешно усвояване на повече знания по математика.
Успехи
След участие в 6-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ​ТЪРСИ СЕ SUPER STEM БЪЛГАРИЯ 2022, г-жа Силвия Боянова получи сертификат за разработване на STEM проект и принос в развитието на STEM науките в училищата в България. В този конкурс взеха участие близо 1300 участници от цялата страна. Публикацията на г-жа Боянова на тема: “Моделът “Обърната класна стая” и STEM – една добра комбинация” е поместена в брой 14 на специализирано списание за наука и образование STEM.
 
През 2021-2022 учебна година Профилирана гимназия „Христо Ботев“, град Дупница беше наградена с първо място в категория „Дигитална организация на преподаването“ в конкурсът „Дигитално училище на България“. Учителите Яна Анастасова и Силвия Боянова представиха модела „Обърната класна стая“ , с който успяват да мотивират и стимулират учениците към активност в учебния процес и повишаване на равнището на усвояваните знания и умения.
А1 награди седем учебни заведения за вдъхновяващите дигитални практики, които прилагат в образователната сфера като част от конкурса „Дигитално училище на България“. В конкурса взеха участие 124 проекта, в три категории – „Дигитален урок“, „Дигитален проект“ и „Дигитална организация на преподаването“. Победители бяха училища от Варна, Гоце Делчев, Дупница, Кърджали, Свищов и София, а проектите включват разнообразни подходи за обучение като виртуална реалност, интерактивни дъска и съвременни STEM кабинети. Конкурсът се проведе в партньорство с фондация „Заедно в час“ и с подкрепата на Министерството на образованието и науката и регионалните управления на образованието.
 

Като част от иновативния проект  „Уча и се забавлявам. Уча и успявам.“, всяка учебна година, се провежда вече станало традиционно училищно логическо състезание „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“. Всеки понеделник в рамките на няколко седмица се публикува по една логическа задача във Фейсбук страницата на училището, в училищния сайт и на информационното табло на I-ви етаж във фоайето на Гимназията. Желаещите да участват в състезанието предават решението си до петък в съответната седмица от публикуването на задачата,  на учителя си по математика. След периода на провеждане училищна комисия прави класиране, а най-изявените ученици получават награди.

Всяка учебната  година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в национална програма “Без свободен час” Модул 1. „Без свободен час в училище“

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Националната програма е разработена в съответствие с приоритет 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

През учебната  2021/2022 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

 

През учебната 2020/2021 година в Профилирана гимназия “Христо Ботев” бе реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Целта на проекта е подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по профилирана подготовка по природни науки. 
В рамките на проекта бе изградена и изцяло оборудвана Експериментална по природни науки.

Ученици и учители от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се включиха и в дейности по модул „Културните институции като образователна среда“.
Проведени бяха три екскурзии, благодарение на които учениците посетиха къща музей „Димитър Пешев“ в гр. Кюстендил, Национална галерия – Музей на социалистическото изкуство в гр. София и Регионален етнографски музей и Балабановата къща в град Пловдив.
Група ученици посети и театралната постановка в ОДТ „Невена Коканова“- гр. Дупница.
Излизайки от традиционната училищна среда, чрез проведените уроци в музеите, съчетахме полезното с приятното. Участието в проекта даде възможност на учениците нагледно да се срещнат с автентични исторически извори и експонати и да добият представа за бита, характера и живота на българина през вековете.

През учебната  2020/2021 година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейности по национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.

Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите. 

През месец юни 2021 г., група ученици и учители от Гимназията посетиха Общинско Иновативно Средно училище “Димитър Талев”, гр. Добрич. На срещата присъства и група от Иновативно Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Велинград. Екипите почерпиха опит и събраха добри впечатления от дейността на училищата партньори по програмата. Посещението бе изпълнено с много положителни емоции и творческо настроение.