Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

Заявление за допускане до изпити

 • Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
 • В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
 • Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от директора  на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването при  разрешаване на допълнителна сесия от министъра на образованието и науката, но не по-късно от 13.09.2023 г.

За учебната 2022/2022 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 09.11.2022 г. – 25.11.2022 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 01.03.2023 г. – 20.03.2023 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.04.2023 г. – 20.04.2023 г.
 4. За Първа поправителна сесия – 13.06.2023 г. – 19.06. 2023 г.
 5. За Втора поправителна сесия – 22.08.2023 г. – 28.08. 2023 г.

Редовните и поправителните сесии

Редовните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците декември-януари и април-май, а  поправителната сесия -  месец септември.

За учебната 2022/2023 г. са определени следните дати:

 1. За Първа Редовна сесия – 01.12.2022 г. – 22.01.2023 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 03.04.2023 г. – 28.04.2023 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.06.2023 г. – 30.06.2023 г.
 4. За Първа поправителна сесия – 03.07.2023 г. – 14.07. 2023 г.
 5. За Втора поправителна сесия – 01.09.2023 г. – 14.09. 2023 г.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory