Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Заявление за допускане до изпити

 • Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
 • В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
 • Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от директора  на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването при  разрешаване на допълнителна сесия от министъра на образованието и науката, но не по-късно от 13.09.2019 г.

За учебната 2019/2020 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 04.11.2019 г. – 22.11.2019 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 02.03.2020 г. – 20.03.2020 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 04.05.2020 г. – 22.05.2020 г.
 4. За Първа поправителна сесия за учениците от XII клас – 04.05.2020 г. – 05.05.2020 г.
 5. За Първа поправителна сесия – 22.06.2020 г. – 26.06.2020 г.
 6. За Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас 22.06.2020 г. – 26.06.2020 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 24.08.2020 г. – 28.08. 2020 г.

Редовните и поправителните сесии

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците януари, април-май за ученици от XII клас, май-юни, юли, август-септември.

За учебната 2019/2020 г. са определени следните дати:

 1. Първа Редовна сесия – 02.12.2019 г. – 20.01.2020 г.
 2. Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 06.04.2020 г. – 30.04.2020 г.
 3. Първа поправителна сесия за учениците от XII клас– 07.05.2020 г. – 15.05.2020 г.
 4. Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 08.06.2020 г. – 30.06.2020 г.
 5. Първа поправителна сесия – 01.07.2020 г. – 10.07.2020 г.
 6. Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас – 01.07.2020 г. – 10.07.2020 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.09.2020 г. – 11.09.2020 г.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory