Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Заявление за допускане до изпити

 • Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
 • В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
 • Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от директора  на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването при  разрешаване на допълнителна сесия от министъра на образованието и науката, но не по-късно от 13.09.2020 г.

За учебната 2020/2021 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 09.11.2020 г. – 20.11.2020 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 04.05.2021 г. – 21.05.2021 г.
 4. За Първа поправителна сесия за учениците от XII клас – 04.05.2021 г. – 05.05.2021 г.
 5. За Първа поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 21.06.2021 г. – 25.06.2021 г.
 6. За Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас 21.06.2021 г. – 25.06.2021 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 23.08.2021 г. – 27.08. 2021 г.

Редовните и поправителните сесии

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците януари, април-май за ученици от XII клас, май-юни, юли, август-септември.

За учебната 2020/2021 г. са определени следните дати:

 1. Първа Редовна сесия – 01.12.2020 г. – 29.01.2021 г.
 2. Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 05.04.2021 г. – 30.04.2021 г.
 3. Първа поправителна сесия за учениците от XII клас– 10.05.2021 г. – 14.05.2021 г.
 4. Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 07.06.2021 г. – 30.06.2021 г.
 5. Първа поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.07.2021 г. – 09.07.2021 г.
 6. Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас – 01.07.2021 г. – 09.07.2021 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.09.2021 г. – 14.09.2021 г.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory