История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивни снимки>>1>2>3>4>5>6>7

Създадена през далечната 1880/81 учебна година, ГИМНАЗИЯТА дължи своя авторитет на поколения ученици, завършили в нея средното си образование и постигнали в нея значими житейски успехи.
Днес те са специалисти в различни области на икономическия, стопанския, културния и политически живот – професорите Никифор Кашукеев, Димчо Илиев, Георги Гущеров, Велин Кръстев, Никола Ибришимов, Крум Ризванов, Борис Зографски, Илчо Димитров.

Гордеем се с изтъкнати представители на художествено-творческата интелегенция: Лео Конфорти, Стефан Сърбов, Олга Бояджиева, Михайл Чомаков, Никола Смочевски, Арон Аронов, Владимир Пешев, Донка Шишманова, Иван Тренев, Любомир Дяковски, Диман Панчев, Анна Петрова и много други.

Днес гимназията продължава да утвърждава визията си на водещо училище в образователната подготовка на учениците.

1.    Из летописите на Гимназията

Дупница има просветни и културни традиции преди Освобождението. Те са свързани с наличието на българско съзнание и близостта на Рилския манастир, който се оформил като национално просветно средище.
Историческите извори сочат, че в града има училища още през втората половина на ХVІІ в. До освобождението в Дупница са открити две начални училища и едно трикласно.

През учебната 1879 – 1880 г. , с устав на княз Александър Дондуков, към трикласното училище се открива ІV клас. Нарича се Дупнишко четверокласно правителствено училище.
През учебната 1880 – 1881 г. се разкрива V клас и ремонтираният Каргалийски турски конак се освещава за сграда на училището.
Датата 28 май 1881 г. се приема за рождена дата на гимназията.
Първият директор е Иван Каранов. Училището печели голяма популярност и набира много ученици.
Труден и мъчителен е пътят на новото училище. Двете десетилетия до края на ХІХ в. минават в борба за неговото съществуване.
Редуват се години на откриване и закриване на класове и едва от 1905 г. започва да работи без прекъсване, в този период все още „непълна гимназия”.
Разполага с нова сграда, построена през 1895 г. с помощта на държавата, известна като „Централно училище. Това е сградата, в която се помещава гимназията до днес.
През 1909 – 1910 г. се обособяват Девическо петокласно училище и Мъжко петокласно училище /фактически две непълни гимназии/ с общ педагогически персонал.
През 1913-1914 г. девическото петокласно училище се разраства в Девическо педагогическо училище, което просъществува до 1924 г.
Към  мъжкото петокласно училище през 1912/1913 г.  се открива шести, по-късно и седми клас и то получава името Дупнишка общинска мъжка гимназия (1919 г.).
През учебната 1922-1923 г. тя става ПЪЛНА Гимназия – с класове от четвърти  до осми.
През учебната 1924-1925 г. Гимназията става смесена. Издръжката се поема от държавата първоначално само за една година.
По късно през учебната 1932-1933 г. издръжката на Гимназията отново е поета от държавата, но училищните такси остават.
През 1934 г. Гимназията се закрива изцяло и на нейно място остава „ реално смесено училище” с четвърти и пети класове.
Гражданството на Дупница не се помирява със закриването на Гимназията. Исканията за връщането на Гимназията са настоятелни и упорити. Със заповед № 1350 от 12 август 1936 г. в града отново се открива смесена гимназия.
През учебната 1936 – 1937г. се разкрива шести клас, през следващата – седми клас, а през 1938 – 1939 г. и осми клас. Същата година училището си връща наименованието „Смесена гимназия”
От началото на 1938 г. се слага началото на патронен празник на училището. За патрон по предложение на местните власти за такъв е определен царят. Първият патронен празник през 1938 г. е съчетан и с друго забележително тържество. На 15 май 1938 г. се освещава  знамето на Гимназията, а  за кръстник е избран генерал Захари Доспевски – началникът на военния гарнизон в Дупница.
През тези години броят на учениците непрекъснато расте  и през 1942- 1943 г. достига 1370 ученици.
Със заповед на Министерството от 2 октомври 1942 г. Гимназията се разделя на Мъжка „Княз Борис Търновски”  и Девическа „Цар Симеон ІІ” .
След разделянето на Гимназията през 1942 г. директори са Михаил Христов и Стоян Тончев. Именно  разрастването на гимназията в края на 30-те г. на ХХ век налага построяване на пристройка към основната сграда, завършена на 6 декември 1937 г.
През 1942 г. е направена надстройка – трети eтаж с още 9 учебни стаи. Надстройката е завършена през 1943 г.
Обособените през есента на 1942 г. мъжка и девическа продължават да функционират и след 9 септември 1944 г., а имената  „Княз Борис Търновси” и „Цар Симеон ІІ” (за девическта) са заменени с „Христо Ботев” и „Христо Смирненски”
През този период директори са:  Петър Алексиев; Цено Дилов; Георги Илиев;. Стоичко Мирчев и от  1969 – 1992 г. Никола Николов
През учебната 1953 – 1954 г. в мъжката гимназия се приемат девойки и тя се нарича „Първа смесена гимназия”, а в девическата се записват момчета и тя се нарича „Втора смесена гимназия”. Първа гимназия има за свой патрон Христо Ботев, а Втора гимназия – Христо Смирненски. До 1962 г. двете гимназии учат на две смени в днешната сграда, а през 1962 г. Първа смесена гимназия се премества в новопостроената сграда в квартал Подина (сега Основно училище “Св.св.Кирил и Методий). С откриването на техникумите в града броят на учениците в гимназиите планово се ограничава, което довежда до обединението им през учебната 1969/1970 г. в една политехническа Гимназия  „Христо Ботев”. Обединената гимназия се настанява  в старата сграда – в началото се учи на две смени, а след това само на една.
През 1980 г. е честван 100- годишен юбилей от създаването на дупнишката Гимназия. По този повод държавният съвет на НРБ я награждава с орден „Народна република България І степен” за приноса и за българското образование.
От учебната 1987/1988 г. по решение на Министерство на народната просвета Гимназията се профилира с хуманитарен и природоматематически профил. Освен съществуващите специализирани паралелки в VIII  клас са открити и паралелки с разширено изучаване на български език и на биология.
От началото на 90 те години в Гимназията с приемен изпит се приемат в профилирани паралелки ученици, завършили 7 клас.
От 1993-1999 год. Директор на Гимназията е Йорданка Банска.
С цел привличане на ученици с актуални специалности през уч. 1995-96 се откриват паралелки «Икономика и мениджмънт» и « Банково дело».
През учебната 1997-1998 г. е осъществен прием на ученици в подготвителен клас/ след завършен 7 клас/ в три профила – «Математика», «Биология» и «Литература» с разширено изучаване на чужд език, които се запазват и до днес.
От 1999 г. до 2008 г. Директор на Гимназията е Надежда Ненкова Механджийска.
През 2004 год. в двора на Гимназията е открит бюст паметник на Христо Ботев.
От 2009 г. Директор на Гимназия „Христо Ботев“ е Геновева Ризова.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory