Нормативна база

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХР.БОТЕВ ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2018_2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ДОС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2016-2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХР.БОТЕВ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗГОТВЯНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ПРЕЗ 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Предстои актуализиране!

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. Обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ 2017_2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory