Нормативна база

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХР.БОТЕВ_2017-2018

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2017_2018

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ 2017-2018 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ДОС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2016-2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗГОТВЯНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ПРЕЗ 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory