Нормативна база

 

Всички нормативни документи в системата на училищното образование са на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/7

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2022-2023

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ“

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ

МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА – 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. Обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.

Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory