Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

Заявление за допускане до изпити

 • Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
 • В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
 • Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от директора  на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването при  разрешаване на допълнителна сесия от министъра на образованието и науката, но не по-късно от 14.09.2019 г.

За учебната 2018/2019 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 5.11.2018 г. – 23.11.2018 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 04.03.2019 г. – 29.03.2019 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 02.05.2019 г. – 17.05.2019 г.
 4. За Първа поправителна сесия за учениците от XII клас – 02.05.2019 г. – 03.05.2019 г.
 5. За Първа поправителна сесия – 24.06.2019 г. – 28.06.2019 г.
 6. За Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас 24.06.2019 г. – 28. 06.2019 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 18.08.2019 г. – 30. 08. 2019 г.

Редовните и поправителните сесии

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците януари, април-май за ученици от XII клас, май-юни, юли, август-септември.

За учебната 2018/2019 г. са определени следните дати:

 1. Първа Редовна сесия – 03.12.2018 г. – 25.01.2019 г.
 2. Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 08.04.2019 г. – 30.04.2019 г.
 3. Първа поправителна сесия за учениците от XII клас– 07.05.2019 г. – 17.05.2019 г.
 4. Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 03.06.2019 г. – 21.06.2019 г.
 5. Първа поправителна сесия – 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
 6. Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас – 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 02.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory