Проект ТВОЯТ ЧАС

РЪКОВОДИТЕЛИ И ГРУПИ ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС ЗА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory