„Заедно срещу насилието и наркотиците“

Група ученици от ПГ „Христо Ботев“- гр. Дупница с ръководител педагогическият съветник в училището участваха, в конкурс за ученически проекти „Заедно срещу насилието и наркотиците“  организиран от МКБППМН- Община Дупница.

Името на училищното проектно предложение е „Струва ли си вниманието?“, а името на групата „Ние избираме“. Целта на проектното предложение е чрез различни дейности да се насочи вниманието на учениците към ефективно и конструктивно общуване и развиване на нулева толерантност към насилието. Учениците да изградят умения за взаимопомощ при реални ситуации на насилие и тормоз. Осъзнаване връзката между злоупотребата с психоактивни вещества и проявите на насилие и противоправно поведение. Развиване на личностни умения за разпознаване на рисковете от употреба на различни психоактивни вещества.

Различни дейности по проекта ще се провеждат всеки месец. Мероприятията, които са заложени са:

  • Организиране на дебат на тема: „Краткосрочни и дългосрочни последици върху физиката и психиката на жертвите и агресорите при различните форми на насилие“.
  • Организиране на тренинг на тема: „Насилието, тормоза и агресията в училището, семейството и обществото“.
  • Изготвяне и представяне на  мултимедийни презентации на тема: „ Връзката между насилието и тормоза и основни стилове в конфликтни ситуации“, „Ненасилствена комуникация- модел на Розенберг“, „Психоактивните вещества и младите хора. Физическа и психическа зависимост“.
  • Организиране на дискусия на тема: „Противоправното поведение на младежите. Видове противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни“
  • Обявяване на сайта на училището на конкурс за разказ, есе или стихотворение на тема: „Струва ли си да си насилник?“  и „Аз избирам спасение или падение“, както и арт творба /колаж, рисунка, макет, графична рисунка/ на тема: „Перфектната антиреклама на психоактивните вещества“.
  • Изготвяне на брошура на тема: „Не на насилието и тормоза“.
  • Организиране на  заключителна дискусия  на тема: „Връзката между употребата на психоактивни вещества и проявите на насилие“.
  • Посещение на филма „Доза щастие“.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory