Проект Образование за утрешния ден

През 2019/2020 учебна година  Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се включи в  Проект на МОН  BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН.

По дейност 6, която се състой в повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, бяха създадени две групи с ученици:

  • Дигитални умения;
  • Дигитални компетенции.

Дейността включваше организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.  Основните цели при работата с ученици включени в извънкласните дейности бяха изпълнени и достигнати:

  • Придобиване на грамотност за работа с данни и информация;
  • Създаване на дигитално съдържание;
  • Компетенции свързани с комуникация и сътрудничество;
  • Решаване на проблеми;
  • Познаване на информационна сигурност.

Официален сайт на проект Образование за утрешния ден: https://oud.mon.bg

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory